Bericht van de Vereniging Carlos de Amberes over de gegevensbescherming : 

WETTELIJKE KENNISGEVING

Carlos de Amberes ASBL/VZW

Eigenaar: CARLOS DE AMBERES ASBL/VZW
BTW-NR.: 431503510
Adres: Belliardstraat 20, 1040 Brussel, België

E-mail: cda@carlosdeamberes.org

Algemene gebruiksvoorwaarden.

PRIVACY BELEID

Overeenkomstig de beginselen van wettigheid, loyaliteit en transparantie, bieden wij u dit Privacybeleid aan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

CARLOS DE AMBERES ASBL/VZW

BTW-NUMMER: 431503510

Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 20, 1040 Brussel

E-mail: cda@carlosdeamberes.org

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij CARLOS DE AMBERES ASBL/VZW verwerken wij de informatie die u ons verstrekt om de contractuele relatie die ons bindt te beheren en om de verzending van informatie met betrekking tot onze activiteiten te beheren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de minimumperiode die nodig is voor de correcte verlening van de aangeboden dienst en om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die hieruit kunnen voortvloeien en eventuele andere wettelijke vereisten.

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de uitvoering van een potentiële en/of onderschreven contractuele relatie, rechtmatig belang, wettelijke machtiging en/of de toestemming van de betrokkene zijn. De gegevens die wij vragen zijn adequaat, ter zake dienend en strikt noodzakelijk, en u bent in geen geval verplicht ze te verstrekken, maar de niet-mededeling ervan kan gevolgen hebben voor het doel van de dienst of de onmogelijkheid deze te verstrekken.

Aan welke ontvangers zullen uw gegevens worden meegedeeld?

CARLOS DE AMBERES ASLB/VZW zal uw gegevens niet aan derden meedelen, tenzij u daar uitdrukkelijk van op de hoogte wordt gebracht.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

De betrokkenen hebben de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

Recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens die de betrokkene betreffen.

Recht op correctie of verwijdering

Recht van bezwaar

Recht om beperking van de verwerking te vragen

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De houders van de verkregen persoonsgegevens kunnen hun rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens uitoefenen door een schriftelijke mededeling te richten aan de maatschappelijke zetel van CARLOS DE AMBERES of aan het voor dit doel opgegeven e-mailadres, cda@carlosdeamberes.orgin beide gevallen, een gescande fotokopie van hun identiteitskaart of een ander gelijkwaardig identificatiedocument bijvoegen.

Op de website van de nationale toezichthoudende autoriteit, Autorité de Protection des Donnéés, hierna "APD" genoemd www.autoriteprotectiondonnees.be vindt u modellen, formulieren en nadere informatie over uw rechten.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

U hebt de mogelijkheid en het recht om uw toestemming voor elk specifiek doeleinde dat u op dat moment hebt verleend, in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Waar kan ik een klacht indienen als ik vind dat mijn gegevens niet correct worden behandeld?

Indien een betrokkene van mening is dat zijn of haar gegevens door CARLOS DE AMBERES ASBL/VZW niet correct worden verwerkt, kan hij of zij per e-mail een klacht indienen bij cda@carlosdeamberes.org of aan de overeenkomstige gegevensbeschermingsautoriteit, waarbij de APD de autoriteit is die op het nationale grondgebied is aangewezen. www.autoriteprotectiondonnees.be

 

Beveiliging en bijwerking van uw persoonsgegevens  

Teneinde de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, delen wij u mee dat CARLOS DE AMBERES ASBL/VZW alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. CARLOS DE AMBERES ASBL/VZW verbindt zich ertoe al het nodige te doen om wijziging, verlies en/of ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, zoals de wet voorschrijft, hoewel absolute veiligheid niet bestaat.

Om ervoor te zorgen dat wij uw persoonlijke gegevens actueel houden, is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van elke wijziging in uw persoonlijke gegevens.

 

Vertrouwelijkheid  

CARLOS DE AMBERES ASBL/VZW deelt u mee dat uw gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld door alle personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven of bekendmaken aan derden, behalve in de gevallen waarin de wet voorziet of tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.